Projekt PŘEDŠKOLÁK

Milí rodiče a mojí předškoláčci

z důvodu mimořádných covidových opatření, kdy naše školy jsou zcela uzavřeny, se nemůžeme zatím s dětmi scházet v rámci projektu PŘEDŠKOLÁK  ve škole. Proto jsem Vám nabídla alternativní možnost práce s předškoláky alespoň prostřednictvím komunikace přes meet na tomto odkaze:

meet.google.com/gxu-mcbt-vv

Zde se budeme s dětmi scházet online a distanční formou se tak připravovat na hladký vstup do školy.
Materiály, pracovní listy a různé aktivity, které si budou moci děti vypracovat doma s Vaší pomocí
Vám budu zasílat emailem. Doufám, že touto cestou pomůžeme společně děti správně naladit
a pozitivně připravit na vstup do 1.třídy.

Velmi se těším, až se s dětmi i s Vámi setkám "opravdově" v naší škole a v naší třídě :)

Opravdu si vážím Vašeho vstřícného přístupu, ochoty a aktivní pomoci dětem při jejich práci.

Mám velkou radost taky z fotek a prací dětí, které mi posíláte a hlavně z Vašich komentářů
a zpětné vazby, jak se dětem práce daří.
 

             Děkuji :) Mgr. Jana Hlaváčová, budoucí učitelka Vašich dětí v 1.třídě

 

Milí rodiče i pilní předškoláci, 

děkuji vám za úžasnou spolupráci a parádní fotodokumentaci. Mám velkou radost, jak se vám práce daří...

Zde jen malá ukázka toho, co všechno s dětmi i v této netypické a zvláštní době zvládáte.

Paní učitelka v 1.třídě

Jak trávíme volný čas?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

plníme úkoly...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hody, hody doprovody

Online

1 | 2 | 3 >>

POJEM PŘEDŠKOLÁK

Vstupem do školy začíná pro dítě zcela nová fáze jeho života, která je nezvratná a zásadní pro celý další vývoj jeho osobnosti. Dochází u něho nejen ke změně životního režimu a tempa, ale i ke změně jeho hlavní činnosti ze hry na učení a v neposlední řadě také ke změně sociálního postavení. Od hravých aktivit a relativně volného způsobu života přechází dítě k systematickému plnění školních povinností a také k práci v početné skupině vrstevníků, řízené odborníkem, tedy učitelem. Školní povinnosti nezasahují pouze do života dítěte, ale nutně se promítají i do celé rodiny. 
Vstupem dítěte do školy získává také nové společenské postavení, stalo se školákem. Škola i rodina na dítě začne klást nemalé nároky. Rodiče od svého dítěte očekávají bezproblémový přechod z předškolního zařízení do základní školy. Velmi důležité je tedy období tohoto přechodu, tedy období, kdy je dítě PŘEŠKOLÁK.
 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Projekt PŘEDŠKOLÁK má na naší škole dlouholetou tradici. Naše škola navázala spolupráci s mateřskými školami v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Rodičům byl nabídnut projekt, který se zaměřoval na přechod dětí z mateřské do základní školy. Pro děti z Moravského Krumlova byl Předškolák organizovaný ve spolupráci s učitelkami z jednotlivých mateřských škol, kdy paní učitelky v rámci předškolních činností  vodily děti na jednotlivé lekce a zároveń se těchto lekcí také zúčastnily. Dítě tedy mělo ve škole svoji paní učitelku z MŠ a současně se seznamovalo s budoucí paní učitelkou. Rodiče z okolních obcí si děti vodili samostatně a lekcí se také účastnili. Mohli tak sledovat jak bude výuka probíhat v 1. třídě a také, jak bude jejich dítě reagovat na nové prostředí i novou paní učitelku. Tento model se ke spokojenosti všech stran osvědčil, proto ho ve zmíněné podobě nabízíme každoročně svým budoucím prvńáčkům.

POPIS PROJEKTU

Projekt je rozdělen do 5 lekcí, z nichž každá má jiný obsah. 1.-4. lekce probíhá v dopoledních hodinách za přítomnosti pedagoga z MŠ, 5. lekce je věnovaná rodičům budoucích prvňáčků.

1. LEKCE

je zaměřena na poznání školního prostředí, vzájemném bližším seznámení se budoucích žáků s učitelem, správný úchop psacího náčiní, uvolňovací cviky, barvy a geometrické tvary, jemnou a hrubou motoriku (lekce probíhá v učebně budoucích prvňáčků)

2. LEKCE

seznámení se s prostorami tělocvičny, rozvoj hrubé motoriky, bezpečnost pro cvičení, ukázka nového hřiště a atria

3. LEKCE

školní družina - seznámení se svojí paní vychovatelkou, poznávání prostředí ve školní družině, výroba hezkého dárečku pro děti

4. LEKCE

školní jídelna - děti se seznámí s prostředím jídelny, poznají paní kuchařky a prakticky si vyzkoušíme, jak správně postupovat při výdeji jídla a jak se slušně v jídelně chovat. Paní kuchařky pro děti chystají sladké překvapení

5. LEKCE

rodičovská schůzka - pouze pro rodiče . V kmenové třídě v 17.00. Proběhne prezentace z Předškoláka, seznámení s informacemi ke školnímu roku a probrání  seznamu pomůcek, které budou žáci potřebovat. Diskuse a zodpovězení všech otázek.

TERMÍNY PŘEDŠKOLÁKA

 

CÍL A PŘÍNOS PROJEKTU:

 
Z HLEDISKA DÍTĚTE

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- seznámení s novým prostředím

- seznámení s novou paní učitelkou

- seznámení se s budoucími spolužáky

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- zdokonalení správného úchopu psacího náčiní

- vyzkouší si být školákem

Z HLEDISKA PEDAGOGA ZŠ:

- seznámení se s dětmi

- redukce špatného úchopu psacího náčiní

- bezproblémový přechod dítěte (děti ve škole nepláčou, učitele již znají)

- konzultace a upozornění na individuální zvláštnosti dětí od pedagoga MŠ

- porovnání nároků na budoucího prvňáčka

- spolupráce mezi MŠ a ZŠ

Z HLEDISKA RODIČE:

- rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých lekcí

- mohou sledovat chování svého dítěte ve školním prostředí

- porovnávat úroveň plnění jednotlivých úkolů mezi dětmi

- docvičit potřebné dovednosti

- veškeré nejasnosti konzultovat s pedagogem

- veškeré lekce jsou bezplatné

Realizace tohoto projektu je poměrně náročná a lze ho uskutečńovat pouze při ochotě pedagogů , jak ze základní, tak z mateřské školy. 

 

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz