Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce , metodik prevence a speciální pedagog. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 a) prevenci školní neúspěšnosti,

 b) primární prevenci sociálně patologických jevů,

 c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

 e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

 g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 


Chcete vědět, kdy zvoní?

1. hodina:   8.00 - 8.45

2. hodina:   8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11.40

5. hodina: 11.50 - 12.35

6. hodina: 12.45 - 13.30

Kontakt

Základní škola Ivančická Ivančická 218
67201 Moravský Krumlov
515 322 442, 515 322 443 zsivancicka@zsivancicka.cz